Prodloužení prekluzivní lhůty u přestupků

Bez výrazné pozornosti médií se odehrálo schvalování novely zákona o přestupcích, kterou dne 22.7.2014 schválil Senát a která v některých bodech dopadne do právní sféry řidičů a provozovatelů vozidel.

Nejpodstatnější změnou je prodloužení lhůty zániku odpovědnosti za přestupek. Tu dosud upravoval § 20 zákona č. 200/1990 Sb., který stanovil, že přestupek  nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.

Novela stanoví, že běh této lhůty se přeruší zahájením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením. Přerušením běhu lhůty pro projednání přestupku začíná běh nové lhůty pro projednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky.

V praxi to bude u největšího počtu dopravních přestupků prodloužení prekluzivní lhůty z jednoho na dva roky. V určitém počtu případů se také bude stávat, že do jednoho roku od vydání rozhodnutí nebude pravomocně rozhodnuto, protože se obviněný odvolal a odvolací orgán nerozhodl.

Předkladatel zákona, vláda ČR a Ministerstvo vnitra, původně navrhovaly lhůtu tříletou, na základě pozměňovacího návrhu Ústavně-právního výboru PSP ČR se tato lhůta zkrátila na dvouletou, která pak v návrhu novely zůstala až do její současné podoby.

Důvodová zpráva k zákonu o tom uvádí, že: „Jednoroční doba, jež je v současnosti
u přestupků fyzických osob předmětem kritiky, bude zavedením nové úpravy
přerušování dostačující proto, aby byl pachatel přestupku před jejím uplynutím řádně
potrestán.“ Současně však neuvádí, v jakém procentu případů a z jakých důvodů nebylo možné rozhodnout v současné jednoroční lhůtě a tedy kolik a proč „pachatelů přestupků nebylo řádně potrestáno“, takže předpokládáme, že zde vyšla vláda tlaku obcí a jejich lobbistických seskupení jako Svaz měst a obcí ČR, pro které je komfortní moci vést řízení co nejdelší dobu, ideálně neomezeně, což by narazilo na ústavněprávní limity.

Další změnou je odlišná úprava společného řízení. Současný zákon o přestupcích stanovil pro dopravní přestupky, že ve společném řízení se projednají přestupky spáchané nejvýše v období 3 měsíců od spáchání prvního z nich. Toto ustanovení nyní zaniká a nově se stanoví, že ve společném řízení se neprojedná přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném přestupku. To zužuje možnosti společného řízení (ve společném řízení tak lze projednat pouze ty přestupky, které byly spáchány před spácháním přestupku, o kterém je vedeno řízení) a v tomto případě bude zajímavé sledovat, jakou aplikační praxi úřady zvolí. Pokud úřady budou vykládat toto ustanovení tak, jak je pro ně obvyklé (tedy v neprospěch občana), bude to znamenat, že např. dvě porušení nejvyšší dovolené rychlosti spáchané následně v rozmezí několika minut nebude možné projednat ve společném řízení a bude na ně nutno nahlížet jako na dva skutky, včetně dvojí finanční a bodové sankce.

Zákonodárce zde také v podstatě nepřímo nabádá pachatele opakovaných přestupků, aby řízení o přestupcích protahovali přinejmenším tak dlouho, než s nimi stejný úřad zahájí řízení pro nějaký další přestupek, a v tomto novějším řízení pak žádali o společné řízení s tímto starším přestupkem, a to v podstatě tak dlouho, než bude řízení skončeno.

Dopravní prostředky samy o sobě předmětem zápisu do centrální evidence přestupků nejsou. Tam budou evidovány pravomocná rozhodnutí o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství, na úseku obrany České republiky, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Zde je třeba si uvědomit, že pro přestupky v dopravě už registr delší dobu existuje a stejně tak přísnější postihování recidivy.

Nová zákonná úprava vstoupí v platnost za dva měsíce od jejího vyhlášení ve sbírce zákonů.

Celé znění novely zákona o přestupcích

Rozprava a hlasování ve sněmovně

Rozprava a hlasování v senátu