Informace k úsekovému měření V Holešovičkách

Náš spolek v prosinci 2018 připomínkoval záměr Magistrátu hl. m. Prahy snížit nejvyšší dovolenou rychlost jízdy v ulici Liberecké na Praze 8. Důvodem k připomínkám bylo, že postup MHMP pokládáme za nezákonný.

Předmětem našeho zájmu byl Návrh opatření obecné povahy č.j. MHMP- 1969915/2018/O4/Vo ze dne 30. 11. 2018, dále jen Návrh.

Pokud se budeme soustředit na faktickou rovinu věci, odůvodnění Návrhu není zákonným důvodem pro užití dopravního značení. MHMP uvedl v Návrhu toto odůvodnění:

„sjednocení nejvyšší dovolené rychlosti na úseku komunikací V
Holešovičkách a Liberecká pro možnost zavedené měření úsekové rychlosti v ulici V
Holešovičkách ve směru do centra“

Dále se jsme toho názoru, že ke snižování rychlosti v daném místě není důvod, protože toto místo je nadprůměrně bezpečné, což ukazují veřejně dostupná data.

Neschvalujeme přístup „snižujeme rychlost, abychom mohli měřit“. Měření rychlosti lze podle zákona provádět jen za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, nikoli za účelem tvroby rychlostních pastí.

Kopii dokumentu s připomínkami, který náš spolek odeslal MHMP, najdete zde. Poté, co byl náš komentář k magistrátnímu záměru publikován na internetu, například weby Dfens-cz.com a Autickar.cz, se na magistrát obrátila s připomínkami řada občanů. Jednali jsme také se zástupci několika „mainstreamových“ médií, které o věc projevily zájem.

Magistrát Hlavního města Prahy nyní návrh příslušného opatření obecné povahy z úřední desky stáhnul (původní odkaz, offline kopie dokumentu). Důvod jeho stažení nám tohoto času není známý, lze se však domnívat, že za tím stojí právě zájem veřejnosti.

Další připomínky k návrhu proto neposílejte.

Lze očekávat, že iniciátor návrhu, městská společnost TSK a.s., na svém záměru měřit rychlost a vybírat peníze od řidičů bude nadále trvat a tak MHMP po čase přijde s nějakým jiným zněním návrhu, který bude konformní s platnou legislativou. Každopádně původní záměr, instalovat značky s omezením na 50 km/h do 15. 2. 2019, správce komunikace nestihne.

Děkujeme všem řidičům, občanům a příznivcům, kteří se do komunikace s MHMP zapojili, a zejména pak těm, kteří nás upozorňují na takové úřední akty. Úředníci MHMP pravděpodobně podlehli dojmu, že mohou s veřejností do nekonečna „orat“ a vaše iniciativa je vrátila zpátky na zem a připomněla jim, že jejich primárním posláním je služba veřejnosti.