Úsekové měření a snížení rychlosti V Holešovičkách – pokračování

Na počátku tohoto roku jsme připomínkovali návrh opatření obecné povahy, kterým chtěl Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravněsprávní, snížit rychlost v ulici V Holešovičkách a Liberecké, aby tam následně Technická správa komunikací mohla provádět úsekové měření rychlosti.

Důvodem bylo, že nesouhlasíme s přístupem veřejné správy „snížíme rychlost, abychom ji mohli měřit“. Právním důvodem pak bylo, že měření rychlosti není podle § 78 odst. (2) Zákona o provozu na pozemních komunikacích zákonným důvodem pro osazení dopravních značek.

Záměr magistrátu i náš vešel v povědomí veřejnosti, protože se na naší stranu přidalo několik populárních internetových médií. Magistrát, odbor dopravněsprávní (MHMP-ODS) se rozhodl svůj záměr z úřední desky stáhnout. Dne 20.2.2019 vydal magistrát opatření obecné povahy, které předmětné dopravní značení nestanoví, a to z důvodu „opětovného posouzení“, při MHMP-ODS zjistil, že takový postup by byl skutečně v rozporu se zákonem (což bylo i jádrem naší argumentace). MHMP dále uvádí, že v souvislosti s návrhem opatření obecné povahy obdržel 56 připomínek. Toto číslo nepokládáme za věrohodné, protože jsme obdrželi kopie některých podaných připomínek a u některých i jejích vypořádání, a také víme o tom, že byla podána nejméně jedna námitka.

Záměr MHMP začít skrze městskou a.s. TSK měřit rychlost v ulici V Holešovičkách k polovině února tak zůstane nenaplněn.

Dokument na úřední desce MHMP (dočasně dostupný)

Offline kopie dokumentu (PDF, 228 kB)


Úřední aktivita MHMP tím neskončila, jak jsme ostatně očekávali. Ve stejný den jako výše zmíněné „nestanovení“ vydal MHMP-ODS návrh nového opatření obecné povahy, kde původní záměr reviduje, a to co jak do obsahu, tak v odůvodnění. MHMP-ODS se však zjevně nehodlá záměru na výběr pokut formou úsekového měření jen tak vzdát.

Dokument na úřední desce MHMP

Offline kopie dokumentu (PDF, 390 kB)

Nový návrh je obsahově jiný. Zatímco původní návrh počítal o odstraněním značek B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h“ a osazení značek „Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h“, nový návrh prostě odstraňuje všechny značky, tedy „Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h“. Povinnost snížit rychlost na 50 km/h by tak řidičům vznikla u značky IZ 2b „Konec rychlostní komunikace“, která je ještě dále z centra. Navíc taková místní úprava je pro řidiče nepředvídatelná a netvoří ucelený systém s jinými dopravními značkami.

Odlišné je rovněž odůvodnění, kdy úředníci MHMP-ODS již neargumentují měřením rychlosti, ale používají argumentaci o „konsolidaci dopravního proudu“ a snižování hluku v navazující obytné zástavbě. To však není podloženo žádnými měřeními ani objektivně ověřitelnými fakty, domníváme se proto, že se jedná o důvody fiktivní.

Souvislost tohoto návrhu s návrhem předchozím, který musel MHMP-ODS stáhnout, je zcela zjevná. Nepochybujeme o tom, že se zde MHMP-ODS pokouší dosáhnout stejného výsledku, jen pomocí změněných postupů. Právní situace je v tomto případě komplikovanější, protože MHMP-ODS vlastně využívá již existující a schválené místní úpravy silničního provozu.

I proti tomuto návrhu jsme dne 24.02.2019 podali připomínku. Stejně jako v předchozím případě, žádáme naše příznivce o spolupráci. Připomínkujte návrh magistrátu. Kromě skryté podstaty samotného záměru, kterou jsme shora popsali jako „snížíme rychlost, abychom ji mohli měřit“, se k tomu přidává faktor klamavé magistrátní taktiky, kterou bychom označili jako obcházení zákona.

Připomínka podaná Mobilitou 2014 (PDF, 163 kB)

Editovatelný dokument (Open Office, 27 kB)

Zároveň děkujeme všem, kteří se zapojili do připomínkování minulého návrhu. Připomínky je možné podávat do 21.3.2019.