Účel spolku

 • Naplňování společných zájmů jeho členů zejména v oblasti individuální dopravy.
 • Vytvářet podmínky pro svobodnou a bezpečnou individuální mobilitu.
 • Popularizovat myšlenku svobodné individuální dopravy.
 • Formou vzdělávání a poskytování informací zlepšovat právní a ekologické
  povědomí účastníků silničního provozu.
 • Napomáhat zlepšování podmínek pro svobodnou individuální dopravu, zejména
  legislativy a infrastruktury.
 • Předkládat státním a veřejným orgánům návrhy na zlepšení jejich činnosti.
 • Přispívat k ochraně přírody a krajiny.
 • Analyzovat a komentovat situace, kdy mohou být oprávněné zájmy občanů
  dotčeny zásahy státní moci nebo postupy neslučitelnými s právem a zásadami
  zastupitelské demokracie.
 • Napomáhat zapojení široké veřejnosti do rozhodování o otázkách individuální
  mobility.