Novela přestupkového zákona

V blízké budoucnosti projedná vláda návrh zákona o odpovědnosti za přestupky, který představuje komplexní rekodifikaci zákona č. 200/1990 Sb., známého jako přestupkový zákon.

Hlavním záměrem navrhovatele (Ministerstvo vnitra) bylo sjednotit dosud roztříštěnou úpravu přestupků, správních deliktů právnických osob a jiných správních deliktů fyzických osob. Připravili jsme krátký výčet nejvýraznějších změn, které tato novela (v případě, že projde legislativním procesem) přinese pro motoristy.

1. Nejvýznamnější změnou je jiná úprava dosud jednoroční promlčení lhůty, která je nyní upravena velmi podobně jako v trestním právu. Oznámením o zahájení řízení a vydáním rozhodnutí se běh promlčecí lhůty přerušuje. V praxi to znamená, že doba, po kterou probíhá řízení, včetně odvolání, by se do promlčecí lhůty nezapočítávala. Zákon stanoví lhůtu pro zánik odpovědnosti za přestupek v délce 3 let od jeho spáchání, která má v podstatě pouze formální funkci a zajišťuje ekonomii řízení. Autoři novely vyjadřují přesvědčení, že se tak podaří potrestat a vybrat pokuty od těch pachatelů přestupků, kteří dosud trestu unikali, protože je správní orgán nedokázal během jednoho roku potrestat.

2. Zákon přímo stanoví, že přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, což bude představovat vyšší nároky na správní orgány v tom smyslu, že budou pro každý jednotlivý skutek muset také uvést, v čem byl škodlivý. Dosavadní úprava („porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti“) dávala podle našeho názoru správním orgánům nepřijatelnou volnost obcházet řádné odůvodnění naplnění materiální stránky přestupku generalizujícím a formalistickým způsobem (např. „samo dodržování pravidel silničního provozu představuje společenský zájem“).

3. Přestupek bude možné spáchat také ve stadiu pokusu a formou spolupachatelství.

4. K zavinění fyzické osoby za přestupek musí stejně jako v současném pojetí existovat zavinění.

5. Dochází k vytváření podmínek k dalšímu zvyšování trestů v případě společného řízení o více přestupcích. V případě projednávání dvou a více přestupků by se horní hranice sazby pokuty za přestupek nejpřísněji trestný se zvyšovala až o polovinu (v současnosti bez zvýšení).

6. Zřejmě na základě lobbingu obcí dochází k vytváření obecné možnosti uložení sankce propadnutí věci použité ke spáchání přestupku (např. vozidla). Hodnota věci by nesměla být v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

7. Novela řeší i doručování zmocněnci. Jestliže se nepodaří doručovat zmocněnci účastníka řízení, bude správní orgán doručovat pouze účastníkovi řízení

8. Ústní jednání o přestupku by bylo pouze možné a nikoli povinné. Obviněný by měl možnost o ústní jednání požádat a o tom bude muset být předem poučen. Svědka by bylo za určitých okolností možné vyslechnout bez přítomnosti obviněného.

9. Správní orgány by získaly oprávnění vybírat kauce. Správní orgán by mohl k zajištění účelu řízení uložit obviněnému záruku za splnění povinnosti, která by mohla být uložena v řízení o přestupku, pokud má důvodné podezření, že se obviněný bude vyhýbat potrestání za přestupek nebo výkonu správního trestu nebo bude mařit či ztěžovat řízení o přestupku.  Záruku za splnění povinnosti podle věty první lze uložit i před zahájením řízení. Předpokládáme, že i zde budou správní orgány aktivní a budou tuto pravomoc nadužívat stejně jako policie institut kauce.

10. Příkazem by bylo možné uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty (dosud pouze napomenutí a pokuta). Proti příkazu by bylo možné nadále podat odpor, ale postupovalo by se podle správního řádu (8-denní odvolací lhůta).

11. Zavádí se tzv. příkaz na místě, který odpovídá dnešnímu udělení blokové pokuty.

12. Náklady řízení se patrně zvýší, nikoli přímo touto novelou, ale novelou vyhlášky, která je také v plánu legislativních prací vlády

13. Zavádí se registr přestupků, což nebude pravděpodobně mít na motoristy dopad nad to, co již je o nich evidováno nyní

Předesíláme, že jsme neokomentovali veškeré změny. Především se jedná o vládní a vládou dosud neprojednaný návrh zákona, který dozná změn v průběhu legislativního procesu a především považujeme za taktické některá zjištění z analýzy zákona nepublikovat nyní, protože by na ně mohli zákonodárci včas reagovat v neprospěch řidičů a provozovatelů vozidel.

Podstatně větší dopad má novela do oblasti majetkových a pořádkových přestupků – poměrně vyčerpávající přehled hlavních změn naleznete zde.

Předpokládáme, že během projednávání návrhu zákona v parlamentu dojde k jeho změnám, protože se jednotlivé zájmové skupiny budou do něj pokoušet prosadit další změny. O dalším stavu projednávání budeme průběžně informovat.

Odkaz na materiály k novele v systému ODOK